28 lutego 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

koliber vtol oferta

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem z dniem 06.03.2019 r. o godz. 10.00 terminu składania ofert na wykonanie usługi audytu zewnętrznego, informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 1/2019 z dnia 28.02.2019 r. dokonano wyboru oferty złożonej przez:

„BETA” AUDITING Beata Rękawek
ul. Czapli 43, 02-781 Warszawa
NIP: 951 150 79 92

Dziękujemy za złożone oferty.

Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z Projektem pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu powietrznego typu VTOL służącego do monitorowania obszarów rolnych, leśnych oraz krajobrazu”
I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,
Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

BZB UAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Wittiga 4/9,  51-629 Wrocław

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w punktach 6.5 oraz 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego z chwilą publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej BZB UAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. https://bzbuas.com oraz z chwilą przesłania zaproszenia do składania ofert do trzech potencjalnych Wykonawców.

W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Rodzaj zamówienia:         

Usługa

 • Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79212000-3 Usługi audytu

 • Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków UE realizowanego przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia audytu projektu zgodnie z Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe opracowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; dokument jest dostępny pod adresem:

https://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/815/2686/1/wytyczne_do_audytu.pdf

Audyt zewnętrzny projektu musi zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 nr 207 poz.1237).

                Dane projektu podlegającego audytowi:

a. Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0302/17

b. Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego systemu powietrznego typu VTOL służącego do monitorowania obszarów rolnych, leśnych oraz krajobrazu”

c. Koszty projektu:

• wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 2 167 569.19 zł.

• kwota dofinansowania: 1 698 828.05 zł.

d. Kategorie kosztów:

W ramach projektu ponoszone są wydatki związane z wynagrodzeniem osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, zakupem usług zewnętrznych, kosztami operacyjnymi oraz kosztami ogólnymi (rozliczanymi ryczałtowo).

e. Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.06.2019

Miejsce przeprowadzenia audytu:
siedziba BZB UAS Sp. z o.o. Ul. Wittiga 4/9,  51-629 Wrocław.

h. Harmonogram audytu:

do 31 marca 2019 r. w siedzibie BZB UAS Sp. z o.o. , raport z audytu nie później niż do 15 kwietnia 2019 r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)           uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)           posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)            pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)           pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca potwierdzi spełnianie tych warunków poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2,

 • KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

Lp. Nazwa Waga kryterium – ilość punktów
1. Cena netto 100%
  Razem 100%

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

C = (Cmin/Cof) x 100

gdzie:

C             – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty

Cmin     – najniższa cena wśród składanych ofert

Cof         – cena danej oferty

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 • MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 6.03.2019 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu):

 • osobiście: Ul. Wittiga 4/9,  51-629 Wrocław
 • pocztą: Ul. Wittiga 4/9,  51-629 Wrocław
 • e-mailem na adres: kacper.budnik@bzbuas.com

Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres e-mail lub na adres firmy wskazany powyżej.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty tj. oferty wraz z wymaganymi załącznikami, przy czym oferta oraz oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu obligatoryjnie muszą być wypełnione na wzorach stanowiących Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.

Załączniki dodatkowe, niewymagane przez Zamawiającego niniejszym zapytaniem, nie będą stanowić powodu do odrzucenia oferty, przy czym nie będą one brane pod uwagę.

Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

Cena oferty Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

W formularzu ofertowym wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert sporządzonych wyłącznie w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 • WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

 1. Termin bądź zakres realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
 3. Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 4. W przypadku, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.

 • Inne zmiany:
 • Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
 • Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 • INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, gdy:

 • postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone w pkt VI. kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Oferentom biorącym udział w postepowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa, a także przesłane do każdego Oferenta maksymalnie w terminie do 14 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Pan Kacper Budnik:

 • tel. 500 420 825
 • e-mail: kacper.budnik@bzbuas.com

Wpis prezentuje wyniki badań z użyciem czujnika do detekcji wycieku metanu. Zespół BZB UAS precyzyjnie wykrywał zasymulowany wyciek metanu przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w specjalistyczny czujnik.