15 czerwca 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2022

koliber vtol oferta

Szanowni Państwo,
firma BZB UAS bierze udział w konkursie Grantowym w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje”.
W związku z powyższym, zapytanie ofertowe mające na celu wykonanie zadań w ramach projektu: “Poprawa właściwości lotnych i wytrzymałościowych Bezzałogowego Statku latającego przez usprawnienie procesów produkcyjnych oraz montażowych”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres usługi obejmować ma:

 1. Audyt technologiczny – Przeprowadzenie audytu technologicznego obecnego projektu ekoSKY oraz procesów produkcyjnych.
 2. Prace B+R – Prace inżynierskie nad poprawa właściwości lotnych i wytrzymałościowych Bezzałogowego Statku Latającego
 3. Opracowanie prototypu – Wykonanie form produkcyjnych oraz samolotu bezzałogowego
 4. Przeprowadzenie testów – Przeprowadzenie serii testów lotnych wytworzonego prototypu

Celem jest uzyskanie następujących rezultatów:

 • wykonywanie lotów dronem o czasie przynajmniej 120 min,
 • zwiększenie produkcji bezzałogowych statków powietrznych do ilości 4 szt./m-c.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest jednostką naukową rozumianą jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określoną w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER], posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zalicza się do jednej z poniższych kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:

 1. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A albo B ustawy przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
 2. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
 3. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
 4. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; lub
 5. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub
 6. notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub
 7. Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

Nazwa  Waga kryterium – ilość punktów

Cena netto 100%

Razem  100%

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

C = (Cmin/Cof) x 100

gdzie:
C             – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
Cmin     – najniższa cena wśród składanych ofert
Cof         – cena danej oferty

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 28.06.2022 r. do godz. 21:00 (liczy się data wpływu):

 • osobiście: Ul. Lekcyjna 142A, 51-169 Wrocław
 • pocztą: Ul. Lekcyjna 142A, 51-169 Wrocław
 • e-mailem na adres: bzbuas@gmail.com

Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres e-mail lub na adres firmy wskazany powyżej.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty.

Załączniki dodatkowe, niewymagane przez Zamawiającego niniejszym zapytaniem, nie będą stanowić powodu do odrzucenia oferty, przy czym nie będą one brane pod uwagę.

Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

Cena oferty Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

W formularzu ofertowym wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert sporządzonych wyłącznie w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, gdy:

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone w pkt VI. kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Oferentom biorącym udział w postepowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa, a także przesłane do każdego Oferenta maksymalnie w terminie do 14 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Pan Kacper Budnik:
tel. 500 420 825
e-mail: kacper.budnik@bzbuas.com

 • 15 czerwca 2022

Wpis prezentuje wyniki badań z użyciem czujnika do detekcji wycieku metanu. Zespół BZB UAS precyzyjnie wykrywał zasymulowany wyciek metanu przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w specjalistyczny czujnik.