12 kwietnia 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

samolot bezzałogowy koliber vtol

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem z dniem 23.04.2019 r. o godz. 10.00 terminu składania ofert na wykonanie usługi badań EMC oraz RED, informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 2/2019 z dnia 12.04.2019 r. dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki
Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Laboratorium Techniki Antenowej
Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
NIP: 896-000-58-51

Dziękujemy za złożone oferty.

Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z Projektem pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu powietrznego typu VTOL służącego do monitorowania obszarów rolnych, leśnych oraz krajobrazu”

I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

BZB UAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Wittiga 4/9,  51-629 Wrocław

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w punktach 6.5 oraz 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego z chwilą publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej BZB UAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. https://bzbuas.com oraz z chwilą przesłania zaproszenia do składania ofert do trzech potencjalnych Wykonawców.

W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia:

Usługa

Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań kompatybilności elektromagnetycznej dostarczonych przez Zamawiającego elementów wytworzonych w projekcie współfinansowanym ze środków UE realizowanym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia badań kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z następującymi wytycznymi:2 dni badań modułu telemetrycznego wg dyrektywy RED Directive: 2014/53/EU, zgodnie z:

 • ETSI EN 300 220 – Short Range Devices (SRD) for subGHz,

3 dni badań systemu bezzałogowego wg dyrektywy EMC Directive: 2014/30/EU, zgodnie z:

 • EN 301 489-1 V2.2.0,
 • EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03),
 • EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03).

Dodatkowe informacje:

 1. Zamawiający zobowiązuje się przygotować stanowiska pomiarowe dla badań,
 2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy stanowisko przeznaczone do badań RED oraz EMC na terenie Wrocławia, w przypadku gdy wykonawca wykonuje badania w innym miejscu niż Wrocław ma obowiązek przetransportować stanowisko na czas badań na własny koszt, transport powinien być ubezpieczony, stanowisko po zakończeniu badań powinno być dostarczone z powrotem do siedziby Zamawiającego,
 3. Wymiary stanowiska systemu bezzałogowego – rozpiętość skrzydeł 4,5 m; długość 2 m; wysokość wraz ze stanowiskiem 1,75 m. Stanowisko jest nierozkładalne.
 4. Raport z przeprowadzonych badań należy dostarczyć spółce nie później niż do dnia 30 maja 2019 r, w raporcie powinna znaleźć się metodologia przeprowadzonych badań, wyniki prób oraz uwagi/ wnioski.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca potwierdzi spełnianie tych warunków poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2,

KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

Lp.          Nazwa  Waga kryterium – ilość punktów

 1. Cena netto 100%

Razem  100%

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

C = (Cmin/Cof) x 100

gdzie:
C             – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
Cmin     – najniższa cena wśród składanych ofert
Cof         – cena danej oferty

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 23.04.2019 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu):

 • osobiście: Ul. Wittiga 4/9, 51-629 Wrocław
 • pocztą: Ul. Wittiga 4/9, 51-629 Wrocław
 • e-mailem na adres: kacper.budnik@bzbuas.com

Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres e-mail lub na adres firmy wskazany powyżej.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty tj. oferty wraz z wymaganymi załącznikami, przy czym oferta oraz oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu obligatoryjnie muszą być wypełnione na wzorach stanowiących Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.

Załączniki dodatkowe, niewymagane przez Zamawiającego niniejszym zapytaniem, nie będą stanowić powodu do odrzucenia oferty, przy czym nie będą one brane pod uwagę.

Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

Cena oferty Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

W formularzu ofertowym wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert sporządzonych wyłącznie w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

Termin bądź zakres realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

W przypadku, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.

Inne zmiany:

Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,

Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, gdy:

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone w pkt VI. kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Oferentom biorącym udział w postepowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa, a także przesłane do każdego Oferenta maksymalnie w terminie do 14 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Pan Kacper Budnik:
tel. 500 420 825
e-mail: kacper.budnik@bzbuas.com

ZAŁĄCZNIKI:

Zał. 1- Formularz oferty_2_2019

Zał. 2 – Oświadczenie_2.2019